NA CELEJ WEB STRÁNKE NETZLAVY.SK SA PRACUJE,

 

MOMENTÁLNE JE STRÁNKA NETZLAVY.SK MIMO PREVÁDZKY ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE,

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Dušan Harman - HARSHOP, so sídlom M.Bela 32 Piešťany , IČO: 44815549, IČ DPH: SK1078982553 (ďalej len "Prevádzkovateľ") prevádzkuje internetový portál  www.netzlavy.sk. (ďalej len „Portál“) na základe živnosti podľa osvedčenia o živnostenskom oprávnení podľa § 47 ods. 2 v spojení s § 66b zákona č.455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. "). Č. OŽP-Z/2009/02497-3. č. živnostenského registra 230-15568 vydal obvodný úrad Piešťany 4.6.2009. Prevádzkovateľ vydáva v súlade s ustanovením zákona č. 40/1964 Sb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov tieto všeobecné obchodné podmienky.

I. Všeobecné ustanovenie a vymedzenie pojmov:

Prevádzkovateľ umožňuje prostredníctvom Portálu získanie zľavového kupónu tzv. Voucheru (ďalej „Voucher“)na kúpu tovaru či služby, ktoré poskytuje osoba odlišná od Prevádzkovateľa („Dodávateľ“), v prípade, že o kúpu tohto tovaru či službu prejaví záujem minimálny vopred určený počet zákazníkov v stanovenom časovom limite. Prevádzkovateľ je sprostredkovateľom ponuky kúpy Tovaru či Služby ktorú poskytuje Dodávateľ. Medzi Prevádzkovateľom a Dodávateľom je uzavretá zmluva o sprostredkovaní predaja Voucherov.


 1.Dodávateľom sa rozumie akákoľvek právnická, alebo fyzická osoba (Dodávateľ), ktorá v rámci svojej Dodávateľskej činnosti poskytuje Tovary či Služby, ktoré sú predmetom Voucheru a tieto predáva prostredníctvom Portálu www.netzlavy.sk na základe zmluvy s Prevádzkovateľom.

S údajmi Dodávateľa (názov prevádzky, adresa sídla prevádzky, telefónne číslo, e –mailový kontakt) je Zákazník oboznámený pred uzavretím Zmluvy na Portály.

2.Zákazník je osoba, ktorá po riadnom vyplnení záväznej elektronickej objednávky, (ďalej „Objednávka“) so všetkými náležitosťami v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, túto odošle do informačného systému Prevádzkovateľa (ďalej „Zákazník“).


 

3. Voucher je papierovou poukážkou na nákup Tovaru či Služby, ktorý obsahuje nasledovné údaje:

Opis Tovaru či popis Služby

Cena Tovaru či Služby(voliteľné)

Pôvodná hodnota Tovaru či Služby(voliteľné)

Doba platnosti Voucheru

Konkrétne podmienky použitia Služby či dodania Tovaru

Miesto poskytnutia produktu alebo služby

Jedinečný kód na uplatnenie Voucheru4. Tovarom a službou sa rozumejú všetky produkty a služby, ktoré poskytuje Dodávateľ a sú ponúkané na Portáli (ďalej „Tovar alebo Služby“) za cenovo zvýhodnených podmienok (zľavy).

5. Užívateľský účet umožňuje Zákazníkovi si prezerať svoje Vouchery, svoje platby, prípadne výšku svojho kreditu. Každý Zákazník má prístup k svojmu jedinečnému užívateľskému účtu pomocou unikátnych svojich prihlasovacích údajov.

6.Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP“ ) upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa, Dodávateľa a Zákazníka

II.Používanie Portálu netzlavy.sk

 

1. Používanie Portálu je umožnené aj bez registrácie.

 

 1. Na Portáli uverejňujeme zľavu/y na konkrétny tovar alebo službu poskytnutú Dodávateľom. Zákazníkovi vznikne nárok na tento tovar alebo službu zakúpením a zaplatením Voucheru prostredníctvom Portálu.


III. Objednávanie Voucheru


1. Prevádzkovateľ umožňuje Zákazníkovi zakúpenie Voucheru na tovar alebo službu Dodávateľa popísanú v ponuke na portály. Vykonaním objednávky sa zákazník zaväzuje zaplatiť za tento Voucher dohodnutú cenu na účet Prevádzkovateľa za stanovených podmienok..

2.  Ponuka je platná (aktívna) len v prípade ak si Voucher prostredníctvom Portálu zakúpi minimálne množstvo Zákazníkov v stanovenej lehote platnosti ponuky.

 

4.  Stanovená lehota platnosti ponuky , t.j. možnosti zakúpiť Voucher je dohodnutá v zmluve medzi Dodávateľom a Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ s  Dodávateľom môžu stanoviť maximálne množstvo ponúkaných Voucherov(zverejnené v ponuke), a pri predaji všetkých ponúkaných Voucherov ponuka končí.

 

5.  Každý Zákazník si môže objednať ľubovoľný počet Voucherouv, pokiaľ nie je v konkrétnej ponuke uvedené inak. Pri poskytovaní plnenia zo strany Dodávateľa bude zohľadnený vždy len jeden Voucher pri poskytovaní aktuálneho plnenia, ak nie je v ponuke uvedené inak.

 

 1. Objednávka Voucheru a následná jeho kúpa sa realizuje prostredníctvom Portálu. Preto aby bola objednávka Voucheru platná, je Zákazník povinný vyplniť všetky predpísané údaje uvedené v objednávkovom formulári a vyznačiť v objednávke súhlas s obchodnými podmienkami. Objednávka sa stáva záväznou pre Zákazníka v okamžiku odoslania objednávky. Objednávka je návrhom zmluvy na dodanie tovaru alebo služby medzi Dodávateľom a Zákazníkom. Toto uzatvorenie zmluvy Prevádzkovateľ len sprostredkováva. Zmluva vznikne až v tom prípade, že si Voucher objedná a zaplatí minimálne stanovený počet Zákazníkov. Na základe tejto zmluvy je Dodávateľ povinný pri predložení ešte nepoužitého Voucheru s platným kódom poskytnúť Zákazníkovi tovar alebo službu uvedenú na Voucheru


7. V prípade, že do stanoveného času uvedeného na Portáli sa nepodarí dosiahnuť minimálny vopred požadovaný počet Zákazníkov, ktorý si záväzne objednajú Tovar alebo Službu je ponuka na kúpu Tovaru alebo Služby neaktívna, t. zn. že nedôjde k poskytnutiu Tovaru alebo Služby a záväzky zmluvných strán zanikajú..

 

8. Voucher je doručený zákazníkovi formou emailu, ktorý obsahuje odkaz na stiahnutie elektronickej verzie Voucheru s jedinečným kódom. Tento si môže Zákazník sám vytlačiť. Dodávateľ si eviduje čísla platných kódov Voucherou Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Zákazníkovi v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy zo strany Zákazníka
IV. Podmienky použitia Voucheru a prijímanie platby:


 1.  
  1. Podmienky za akých môže byť Voucher použitý , sú uvedené priamo na ňom a zároveň boli zverejnené v ponuke tovaru či služby na Portály. Zákazník sa zaväzuje k ich dodržaniu.

  2. Pokiaľ zákazník nevyužije Voucher v dobe jeho platnosti, stráca nárok na dodanie služby alebo tovaru bez nároku na vrátenie ceny. Záväzok Dodávateľa, po uplynutí doby platnosti Voucheru zaniká. Zákazník toto berie na vedomie.

  3. Každý Voucher obsahuje tzv. aktivačný kód, ktorý je jedinečný Voucher je možné použiť iba raz , ak nebolo stanovené Dodávateľom inak, a na ten účel na aký bol vystavený.

  4. Ak Zákazník nevyužije kompletnú ponuku uvedenú na Voucheri (ak je to možné), nemá nárok na doplatenie hodnoty Voucheru alebo na nový Voucher na zbytok pôvodnej hodnoty.

  5. Prevádzkovateľ je oprávnený v mene Dodávateľa prijímať platby od Zákazníkov na svoj účet.


V. Cena Voucheru a spôsob platby


Cena Voucheru je vždy uvedená na Portáli pri každej konkrétnej ponuke Tovaru alebo Služby, vrátane poskytovanej zľavy. Výšku ceny, vrátane poskytovanej zľavy určuje Dodávateľ, Prevádzkovateľ nezodpovedá za výšku ceny, poskytovanej zľavy ani za jej správnosť či primeranosť. Výška nákladov spojených s objednaním a dodaním Tovaru či Služby, ako aj spôsob ich úhrady bude zverejnená na Portáli pri konkrétnej ponuke Tovaru či Služby. Prevádzkovateľ o cene, ktorá je zverejnená na Portáli výlučne informuje.

Prevádzkovateľ informuje, že ponukou Tovaru či Služby vrátane ceny a jej zľavy je Dodávateľ viazaný po dobu časovej platnosti Voucheru vyznačenej na Voucheri

Cena za Tovar alebo Službu je uvedená vrátane DPH
.


1.Spôsob platby keď ponuka ešte nie je aktívna:


V prípade, že ponuka na kúpu Tovaru alebo Služby ešte nie je aktívna, Zákazník si zvolí úhradu niektorým z nasledovných spôsobov, ktoré si sám zvolí a uhradí cenu nasledovne:

A) Platobnou kartou.

Zákazník v tomto prípade vpisuje informácie o platobnej karte priamo na platobnom portáli ČSOB banky Platená čiastka je zadržaná do doby, kedy sa stane ponuka Tovaru alebo Služby aktívna. V prípade, že sa v uvedenom časovom limite akcia nestane aktívnou, zadržaná čiastka sa uvoľní v prospech Zákazníka. V prípade, že ponuka je aktívna, tak sa prevedie suma z účtu zákazníka na účet Prevádzkovateľa. Zákazník obdrží e-mail s linkom na ktorom si môže vytlačiť Voucher s ktorým sa preukáže u Dodávateľa. Voucher si môže vyzdvihnúť aj na svojom zákazníckom účte.


B) Bankovým prevodom

Zákazník v tomto prípade ak si vyberie platbu bankovým prevodom obdrží e-mail o potvrdení objednávky. Keď sa ponuka stane aktívnou tak zákazník obdrží e-mail s číslom účtu a variabilným symbolom na ktorý má platbu uhradiť do 3 dní. Keď bude určená platba pripísaná na náš účet v plnej výške tak zákazník obdrží e-mail s linkom na ktorom si môže vytlačiť Voucher s ktorým sa preukáže u Dodávateľa. Voucher si môže vyzdvihnúť na svojom zákazníckom účte.

2. Spôsob platby keď je ponuka aktívna


V prípade, že ponuka na kúpu Tovaru alebo Služby je aktívna, Zákazník uhradí cenu v lehote do 3 pracovných dní niektorým z nasledovných spôsobov, ktoré si sám zvolí:


A) Bankovým prevodom

Zákazník v tomto prípade, ak si vyberie platbu bankovým prevodom obdrží e-mail o potvrdení objednávky. Obdrží e-mail s číslom účtu a variabilným symbolom na ktorý má platbu uhradiť do 3 dní. Keď bude určená platba pripísaná na náš účet v plnej výške tak zákazník obdrží e-mail s linkom na ktorom si môže vytlačiť Voucher s ktorým sa preukáže u Dodávateľa. Voucher si môže vyzdvihnúť na svojom zákazníckom účte.B) Platobnou kartou.

Peniaze sú odrátané z účtu Zákazníka okamžite po potvrdení objednávky a vložení platobných informácii na platobnom portáli ČSOB banky - GP Payments. Prevádzkovateľ zašle na e – mailovú adresu Zákazníka hyperlink na vygenerovaný Voucher, ktorým sa preukáže u Dodávateľa za účelom poskytnutia Tovaru či Služby za cenovo zvýhodnenú cenu.


Záväzok Zákazníka uhradiť cenu za Tovar či Službu sa považuje za splnenú momentom pripísania celej sumy ceny v prospech účtu Prevádzkovateľa. V prípade, že Zákazník pri platbe bankovým prevodom odošle na bankový účet Prevádzkovateľa nižšiu sumu, ako je cena ponuky, túto zvyšnú časť je povinný bezodkladne doplatiť. Prevádzkovateľ pošle na email Zákazníka Voucher až po obdržaní celkovej sumy ceny.


Pokiaľ nedôjde k aktivácií ponuky (dosiahnutie minimálneho stanoveného počtu zákazníkov, ktorí si objednajú voucher), všetky záväzky zmluvných strán zanikajú ku dňu ukončenia platnosti ponuky a v prípade, že Preváckovateľ už obdržal platbu zákazníka, je povinný mu ju do 3 pracovných dní vrátiť na účet s ktorej platbu od zákazníka obdržal.


VI. Zodpovednosť

 

1. Dodávateľ plne zodpovedá Zákazníkom za:

a. obsah ponuky, za jej pravdivosť, úplnosť a jej splnenie,

b. za riadne dodanie tovaru alebo služieb (najmä kvalitu a rozsah),

c. za plnenie všetkých práv Zákazníka vyplývajúcich mu z platných právnych predpisov a to tak v súvislosti s kúpou Voucheru ako aj v súvislosti a dodaním tovaru alebo služieb.

d.za vybavenie reklamácie

 

2.  Na dodaný tovar alebo službu poskytuje Zákazníkovi Dodávateľ záruku v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Za vady a škody na tovare alebo službe zodpovedá výlučne Dodávateľ.

 

3.   Zákazníci sú oprávnení uplatniť všetky svoje práva, nároky, prípadné sťažnosti vyplývajúce z kúpy/použitia služby alebo tovaru, (vrátane nárokov zo zodpovednosti za vady alebo škodu, zranenia, smrť, chorobu), priamo u Dodávateľa na adrese Dodávateľa zverejnenú v ponuke, resp. uvedenú na Voucheri.

 

4.   Prevádzkovateľ zodpovedá len za riadne a včasné dodanie Voucheru Zákazníkovi.

 

5.   Prevádzkovateľ upozorňuje, že niektoré poskytované služby, ktoré môžu byť poskytnuté na základe Voucheru môžu byť nebezpečné (ako napríklad adrenalínové športy apod.) a je plne na osobnej zodpovednosti Zákazníka ak si Voucheru na dodanie takejto služby zakúpi.

 

 1. Prevádzkovateľ ani Dodávateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie Voucheru a nie sú ani povinní poskytnúť zákazníkovi náhradný Voucher.


 1. Zákazník je zodpovedný :za chránenie svojho prístupového mena a hesla do svojho zákazníckeho účtu na Portály. Zamedziť  strate a zneužitiu Voucheru.

 

Ak Prevádzkovateľovi vznikne škoda kvôli Zákazníkovi, resp. používateľovi, v súvislosti s používaním Portálu alebo poskytovanej služby z dôvodu, že Zákazník, resp. používateľ nedodržal tieto VOP alebo všeobecne záväzné právne predpisy platné v Slovenskej republike, je Zákazník povinný Preváckovateľovi nahradiť vzniknutú škodu v plnej výške.


VII. Odstúpenie od zmluvy Prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v nasledujúcich prípadoch:


 1. V prípade, že Prevádzkovateľ neobdrží celú výšku platby ani do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia písomnej Objednávky Prevádzkovateľom (v prípade bezhotovostného prevodu do 3 pracovných dní


B) V prípade, že Zákazník akýmkoľvek svojím konaním poškodzuje záujmy Prevádzkovateľa alebo Dodávateľa.


C) V prípade, že Prevádzkovateľ obdrží sumu ceny nie do 3 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky, ale neskôr, Prevádzkovateľ vráti v lehote do 10 pracovných dní odo dňa prijatia plnenia Zákazníkovi sumu ceny, ktorá môže byť znížená o dôvodné náklady, ktoré vznikli Prevádzkovateľovi dôsledkom skutočností, na základe ktorých odstúpil od Zmluvy.

Ak Zákazník neuhradí cenu Voucheru v uvedenej lehote, jeho objednávka sa automaticky ruší.VIII. Dodacie podmienky


Za určenie minimálneho požadovaného počtu Voucherov, ako aj za určenie maximálneho počtu Voucherov zodpovedá výlučne Dodávateľ, Prevádzkovateľ výlučne informuje obsah údajov, ktorý mu Dodávateľ poskytol.

Prevádzkovateľ je výlučne sprostredkovateľom ponuky kúpy Tovaru alebo Služby, pričom samotný Tovar alebo Služby dodá Zákazníkovi Dodávateľ, v lehote, spôsobom a za cenu ako je uvedené vo Voucheri a na Portály. Z uvedeného dôvodu Prevádzkovateľ nezodpovedá za dodanie Tovaru alebo Služby Zákazníkovi a súčasne nezodpovedá za žiadne škody a /alebo iné ujmy (majetkové a/alebo nemajetkové), ktoré vznikli Zákazníkovi vadným dodaním, príp. nedodaním Tovaru či Služby. Predmetné nároky je Zákazník povinný uplatniť si priamo voči Dodávateľovi na adrese sídla, príp. prevádzky Dodávateľa, ktorá bude zverejnená na Portáli pri konkrétnej ponuke Tovaru a/alebo Služby.

Za riadne a včasné dodanie Tovaru alebo Služby Zákazníkovi je zodpovedný výlučne Dodávateľ.

Za vady a škody na Tovare alebo Služby zodpovedá výlučne Dodávateľ a všetky svoje práva a nároky z kúpy Služby a/alebo Tovaru (berúc do úvahy ust. čl. VI. VOP), najmä zodpovednosť za vady je Zákazník povinný uplatniť priamo u Dodávateľa, na adrese sídla, príp. prevádzky Dodávateľa, ktorá bude zverejnená na Portáli pri konkrétnej ponuke Tovaru či Služby.

Pre bližšie informácie ohľadom dodacích podmienok, ako aj ďalších obchodných podmienok Dodávateľa odporúčame oboznámiť sa na internetovej stránke Dodávateľa, príp. priamo na adrese jeho prevádzky, príp. podľa jeho údajov, ako sú zverejnené na Portáli pri konkrétnej


IX. Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa


V prípade, že Dodávateľ nedodá objednaný tovar či neposkytne objednanú službu z dôvodov na jeho strane a to ani po písomnej výzve zákazníka má zákazník právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie zaplatenej čiastky.

Zákazník je v súlade s ust. 12 ods. 1) Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov oprávnený v lehote do 14 kalendárnych dní od doručenia Voucheru odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu.

V prípade, že Predávajúci nesplní všetky informačné povinnosti voči Zákazníkovi v zmysle ust. § 10 ods. 1) Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, je Kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od uzavretia zmluvy.

Odstúpením Zákazníka od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené Prevádzkovateľovi a Dodávateľovi z E-melovej adresy s ktorej bola objednávka uskutočnená.V prípade odstúpenia od zmluvy v zmysle VOP, vráti Dodávateľ Zákazníkovi kúpnu cenu Voucheru najneskôr do 15 dní od preukázateľného doručenia vráteného tovaru Dodávateľovi (pokiaľ zákazník už tovar obdržal)odstúpenia od zmluvy Prevádzkovateľovi a Dodávateľovi, a to prevodom na bankový účet zákazníka, z ktorého platba za Voucher bola uhradená.
Doručením písomného odstúpenia od Zmluvy, sa Voucher stáva neplatným a nie je možné ho použiť k odberu tovaru alebo služby u Dodávateľa. Zákazník pri odstúpení od zmluvy Tovar spoločne aj s príslušnými dokladmi a príslušenstvom (návod na obsluhu, inštalačné média, záručný list.........) najneskôr do 3 pracovných dní od odstúpenia od Zmluvy vráti Dodávateľovi na adrese jeho sídla, príp. prevádzky podľa údajov ako sú zverejnené na Portáli pri konkrétnej ponuke Tovaru a/alebo Služby, pričom Tovar musí byť v pôvodnom obale, riadne zabalený a nesmie vykazovať známky poškodenia a/alebo používania, v opačnom prípade má Dodávateľ právo tento tovar neprevziať a požadovať od Zákazníka úhradu celej kúpnej ceny.


Zákazník nemôže v zmysle § 5 písm. a) - f) Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) Poskytnutie Služby ak sa Služba začala plniť so súhlasom Zákazníka pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b) Predaj Tovaru, alebo poskytnutie Služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Dodávateľ nemôže ovplyvniť,

c) Predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Zákazníka alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Zákazníka, alebo Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo Tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,

d) Predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré Zákazník rozbalil,

e) Predaj novín, časopisov a periodickej tlače

f) lotérie a iné podobné hry

 

  Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, v prípade ak už Voucher použil.


X.Záruka a servisné služby


Na dodávaný Tovar či Služby poskytuje záruku Dodávateľ v súlade s príslušnými právnymi predpismi , s bližšími podmienkami poskytnutia záruky a servisných služieb odporúčame oboznámiť sa na internetovej stránke Dodávateľa, príp. priamo na adrese jeho prevádzky, príp.jeho sídla uvedený na Portáli.
Za vady a škody na Tovare či Služby zodpovedá výlučne Dodávateľ. Všetky svoje práva, nároky, prípadné sťažnosti vyplývajúce z kúpy/použitia Služby či Tovaru, (vrátane nárokov zo zodpovednosti za vady a/alebo škodu, zranenia, smrť, chorobu), je Zákazník povinný uplatniť priamo u Dodávateľa, na adrese sídla, príp. prevádzky Dodávateľa, ktorá je zverejnená na Portáli pri konkrétnej ponuke Tovaru či Služby. Pre tieto účely odporúčame oboznámiť sa s podmienkami uplatnenia reklamácie priamo v sídle, alebo v prevádzke Dodávateľa, (podľa adresy zverejnenej na Portáli pri konkrétnej ponuke), príp. na internetovej stránke Dodávateľa (za predpokladu, že uvedené údaje má Dodávateľ zverejnené, pričom za uvedené Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť).

Prevádzkovateľ informuje, že nároky vyplývajúce zo záruky za vady Tovaru či Služby musia byť uplatnené do konca záručnej doby u Dodávateľa. Reklamáciu si možno uplatniť len Tovar či Službu, ktorý bol dodaný Dodávateľom.
Pri uplatňovaní a postupe reklamácie sa Zákazník riadi reklamačným poriadkom Dodávateľa
.

XI. Súhlas so spracovaním osobných údajov

tento bod ako aj Súhlas dotknutej osoby – IS Marketing nájdete po klknutí na tento link: http://netzlavy.sk/ochrana-osobnych-udajov/ 

 

Formulár „Reklamačný protokol“

 

Reklamačný protokol č. .........

Strana 1 z 1 strany


 

Dodávateľ:

Zákazník:

Dušan Harman – Harshop

M.Bela 32

921 01 Piešťany

 

 

 

Názov tovaru

Rozsah poškodenia

Počet ks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo pokladničného bloku:

 

Požadovaný spôsob riešenia reklamácie:

 

 

 

V Piešťanoch dňa ........................

 

 

Podpis zákazníka Harshop

 

Spôsob vyriešenia reklamácie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V .............................. dňa ........................ Podpis:

 

Ak chcete u nás ponúkať Váš produkt alebo službu, kontaktujte nás